Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I.                   Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

22815333

3. Місцезнаходження

14000, м.Чернiгiв, Горького, 40

4. Міжміський код, телефон та факс

(0462)654559 (0462)654759

5. Електронна поштова адреса

secretar@energy.cn.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

chernigivoblenergo.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

 

II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  (протокол №12       від 25.07.2016р.) прийнято рішення про припинення повноважень  (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

Ткача Володимира Івановича – члена Правління - тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління;

Мінаєва Дмитра Івановича – члена Правління – заступника Голови Правління;

Сороки Ірини Василівни – члена Правління, тимчасово виконуючої обов’язки Фінансового директора;

Цокурової Наталії Василівни – члена Правління,  тимчасово виконуючої  обов’язки Заступника Фiнансового директора.

Обрано з 25.07.2016 року наступний склад Правління ПАТ "ЧЕРНIГIВОБЛЕНЕРГО":

Ткача Володимира Івановича – Головою Правління;

Мінаєва Дмитра Івановича – членом Правління, Заступником Голови Правління;

Сороку Ірину Василівну – членом Правління, Фінансовим директором;

Цокурову Наталію Василівну – членом Правління, Заступником Фінансового директора.  

 

Обрані посадові особи не мають не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

 

III. Підпис

1. Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

Голова Правління                         

Фінансовий директор

     

 

Ткач В.І.                                          

Сорока I.В.

   

(підпис) 

 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

 

М. П. 

 

27.07.2016

(дата)