Зміни до Договору про постачання електричної енергії щодо припинення-відновлення продажу (постачання) електричної енергії

Дата розміщення на сайті: 11.06.2015

 

 

Додаток 6

до Правил користування електричною енергією

 

Зміни до Договору про постачання електричної енергії щодо припинення-відновлення продажу (постачання) електричної енергії

 

 

_________________

(місце укладення)

________________

(дата)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії _____________________________________________________________ (далі - Постачальник), в особі

_____________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________________,

(довіреність або установчі документи Постачальника)

та

_____________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування, організаційно-правова форма споживача)

що здійснює діяльність на підставі ______________________________________________________________________________ (далі - Споживач),

(установчі документи Споживача)

в особі ______________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________________________________________________________

(довіреність або установчі документи Споживача)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

(далі - Сторони), уклали дану домовленість про нижченаведене: 

1. Постачальник та Споживач на підставі заяви Споживача від ________________ прийшли до згоди, що продаж електричної енергії Споживачу Постачальником припиняється за договором про постачання електричної енергії N _______ від ____________ (далі - Договір) на строк дії договору про купівлю-продаж електроенергії N ___________ від ____________, укладеного між Споживачем та постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - договір купівлі-продажу електроенергії), з 00 год. "___" ____________ 20__ року (перший день дії договору про купівлю-продаж електричної енергії).

 

2. Орієнтовна сума остаточного розрахунку ___________________ грн.

 

3. Обсяги поставленої електричної енергії Споживачу Постачальником та покази розрахункових засобів обліку на 00 год. "___" ____________ 20__ року Сторони фіксують у двосторонньому акті, який є невід'ємною частиною цієї домовленості (далі - Акт). На підставі Акта визначаються фактичні обсяги електричної енергії, використаної Споживачем до першого дня дії договору про купівлю-продаж електричної енергії.

 

4. Споживачу повертаються кошти, сплачені понад вартість електричної енергії, отриманої від Постачальника, або виписується платіжний документ для розрахунку за електричну енергію, використану понад обсяг, оплачений Постачальнику.

Якщо Актом установлена заборгованість за спожиту електроенергію Споживача перед Постачальником, Споживач зобов'язаний оплатити встановлену заборгованість за спожиту електричну енергію протягом трьох банківських днів від дня отримання рахунка, але не пізніше п'яти банківських днів від дня підписання Акта. Якщо Актом установлена переплата за спожиту електричну енергію, Постачальник повертає переплачені кошти в такі самі строки.

 

5. Для відновлення продажу електричної енергії за Договором Споживач зобов'язаний звернутися до Постачальника з письмовою заявою про відновлення дії Договору в повному обсязі за 5 днів до закінчення дії договору про купівлю-продаж електроенергії, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за 5 днів до закінчення розрахункового періоду (розрахункового місяця). Дія Договору поновлюється після підписання уповноваженими особами Сторін двостороннього акта з визначенням показників розрахункових засобів обліку на 00 год. першого дня, з якого поновлюється продаж електричної енергії за Договором.

У разі споживання електричної енергії Споживачем понад величину, вказану в належним чином оформленому Повідомленні, на заявлений обсяг купівлі електричної енергії в ОРЕ, підписаному постачальником за нерегульованим тарифом без відповідного коригування Повідомлення, спожита електрична енергія вважається купленою у Постачальника. У цьому разі Споживач несе відповідальність відповідно до Договору.

У разі невиконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом перед Споживачем та/або електропередавальною організацією продаж електричної енергії Споживачу Постачальником відновлюється за Договором у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

 

6. Договір у частині постачання електричної енергії і розрахунків за неї з Постачальником не діє до моменту відновлення його згідно з умовами цієї домовленості.

 

7. У разі відмови Споживача продовжити дію Договору з Постачальником у випадку відсутності або закінчення терміну дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом Постачальник відключає Споживача від електропостачання у порядку, установленому Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (із змінами).

 

8. Домовленість набирає чинності після підписання Сторонами і діє до терміну, визначеного відповідно до пункту 5 цієї домовленості.

 

9. Умови Договору, що не регулюються цією домовленістю, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.


10. Умови цієї домовленості можуть бути змінені лише за згодою Сторін і мають не суперечити законодавству України.

 

11. Ця домовленість складена в двох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу.

 

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

 

 

Постачальник:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Споживач:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

тел.: __________________ 

тел.: __________________ 

М. П.

_______________________________________

(підпис, П. І. Б.)

М. П.

_______________________________________

(підпис, П. І. Б.)

_______________ 200 ____ року

____________ 200_ року 

 

 

(Правила доповнено додатком 6 згідно з постановою

Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 22.11.2006 р. N 1497)