Договір про спільне використання технологічних електричних мереж

Дата розміщення на сайті: 11.06.2015

Додаток 2

до Правил користування електричною енергією

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про спільне використання технологічних електричних мереж

№ ______________

 

 

_________________

 (місце укладення)

________________

                                                              (дата)

 

 

1. Предмет Договору

1.1. Власник мереж зобов'язується забезпечити технічну можливість передачі (транзиту) електричної енергії власними технологічними електричними мережами в точки приєднання електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а Користувач - своєчасно сплачувати вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання та інші послуги відповідно до умов цього Договору.

1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до додатка "Однолінійна схема", наданого Власником мереж з обов'язковим зазначенням місць встановлення, типів, марки обладнання, довжини ліній, які задіяні в передачі електричної енергії.

Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії до межі балансової належності належних йому електричних мереж, визначених додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

{ Пункт  1.3  виключено  на  підставі Постанови  НКРЕ  N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 } 
 

2. Обов'язки Власника мереж

 

Власник мереж зобов'язаний:

2.1. Утримувати технологічні електричні мережі спільного використання у належному технічному стані, формувати електричну схему цих мереж відповідної пропускної здатності та забезпечувати технічну можливість для передачі електричної енергії до межі балансової належності електроустановок Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач.

2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, згідно з ПУЕ.

У разі, якщо Власник мереж є основним споживачем, рівень надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, не може бути вищим, ніж існуюча категорія надійності електропостачання Власника мереж.

2.3. Забезпечувати виконання графіка попереджувальних ремонтів та обсягів робіт, визначених технологічними картами ремонту елементів обладнання, збереження встановлених на території Власника мереж електроустановок.

2.4. Щомісяця до ___________ дня розрахункового періоду надавати Користувачу рахунок на оплату послуг за спільне використання технологічних електричних мереж та два примірники Акта прийому-здачі наданих послуг (додаток N ___), оформлених Власником мереж.

Щорічно до ___________ надавати Користувачу два примірники Довідки про обсяги переданої електричної енергії за базовий період (додаток N ___), оформленої Власником мереж.

2.5. Упродовж трьох робочих днів з дня переходу права власності (права господарського відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи повідомити про це Користувача.

2.6. Забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Користувача до власних електричних установок для проведення технічної перевірки, контролю за рівнем споживання електричної енергії.

2.7. Забезпечити безперешкодний доступ (за службовим посвідченням) відповідальних представників Користувача для виконання Користувачем відключення або обмеження споживання електричної енергії субспоживачам відповідно до встановленого цими Правилами порядку або за обґрунтованою письмовою вимогою Користувача припиняти чи обмежувати обсяг передачі електричної енергії.

2.8. Своєчасно вживати відповідних заходів для усунення виявлених порушень.

2.9. У разі передачі електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів господарювання забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків.

2.10. Оперативно повідомляти Користувача та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж, про порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання, їх причини і терміни відновлення режиму електропостачання, про виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних мереж, якими передається електроенергія.

2.11. За необхідності укласти договори про технічне забезпечення електропостачання споживача з іншими суб'єктами господарювання, приєднаними безпосередньо до електричних мереж Власника мереж, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач.

2.12. Забезпечувати відповідно до акта про пломбування збереження і цілісність встановлених на території (у приміщенні) Власника мереж розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр).

 

3. Права Власника мереж

 

Власник мереж має право:

3.1. На отримання від Користувача плати за спільне використання технологічних електричних мереж, визначеної відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.

3.2. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, для зняття показів.

3.3. Вимагати від Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.

3.4. На припинення спільного використання технологічних електричних мереж Власника мереж у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.

{Пункт  3.5  виключено  на  підставі Постанови Національної комісії  регулювання  електроенергетики  N  1449  ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

 

4. Обов'язки Користувача

 

Користувач зобов'язується:

4.1. Здійснювати оплату за використання електричних мереж Власника мереж за розрахунковий період. Розрахунок плати за використання електричних мереж Власника мереж здійснюється згідно з додатком "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж".

{ Абзац  другий  пункту  4.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N  1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

{  Абзац  третій  пункту  4.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N  1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

{ Пункт 4.2 виключено на підставі Постанови Національної комісії  регулювання  електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

4.2. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Власника мереж до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.

4.3. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Користувачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Власника мереж за 20 днів і здійснює повний розрахунок за використання електричних мереж до дня виїзду включно. Власник мереж припиняє передачу електричної енергії в день звільнення об'єкта.

 

5. Права Користувача

 

Користувач має право:

5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж за час перерви в електропостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Користувача.

5.2. На отримання від Власника мереж інформації щодо якості електричної енергії, порядку визначення плати за використання електричних мереж Власника мереж, умов та режимів передачі електричної енергії.

5.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

5.4. На доступ до електроустановок, розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Власника мереж і враховують обсяг електричної енергії, для зняття показів. Перевіряти схеми приєднання струмоприймачів Власника мереж, які беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі, а також перевіряти працездатність установлених у Власника мереж пристроїв протиаварійної автоматики та інших пристроїв, що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі.

 

6. Порядок обмеження та припинення спільного використання технологічних електричних мереж

 

Спільне використання технологічних електричних мереж може бути припинено або обмежено Власником мереж:

6.1. Без попередження у разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії Користувача.

6.2. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Користувачем або іншими суб'єктами господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, договірної граничної величини електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.

6.3. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:

несплати Користувачем за використання електричних мереж Власника мереж у встановлений термін з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ;

використання технологічних електричних мереж Власника мереж Користувачем після закінчення строку дії цього Договору.

6.4. На виконання припису державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з законодавством, у зазначені в приписі терміни.

6.5. У разі відсутності резервного живлення з повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках електропередавальної організації (постачальника електричної енергії), Власника мереж або для приєднання нових споживачів.

6.6. На вимогу постачальника електричної енергії у зазначені в цій вимозі терміни.

 

7. Порядок розрахунків за спільне використання технологічних електричних мереж

 

7.1. Розрахунковим вважається період з ___ числа розрахункового місяця до такого самого числа наступного місяця.

7.2. Вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання зазначена в додатку "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж", розробленому відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.

7.3. Оплата Користувачем послуг з утримання технологічних електричних мереж спільного використання здійснюється платіжним дорученням на підставі виставленого Власником мереж рахунка та оформленого Акта прийому-здачі наданих послуг у десятиденний термін з дати отримання рахунка.

 

8. Відповідальність Сторін

 

8.1. Відповідальність Власника мереж:

8.1.1. Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії технологічними електричними мережами спільного використання з дотриманням показників якості електричної енергії та категорії з надійності електропостачання.

У разі погіршення передбачених умовами договору про постачання електричної енергії показників якості електричної енергії з вини Власника мереж останній відшкодовує Користувачу завдані збитки відповідно до законодавства України.

8.1.2. Власник мереж не несе відповідальності за порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі порушення Користувачем вимог розділу 4 цього Договору.

8.1.3. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Користувачем за обмеження (припинення) передачі електричної енергії, яке викликане:

1) некваліфікованими діями персоналу Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач;

2) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених ПКЕЕ;

3) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або дій Користувача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення;

4) діями постачальника електричної енергії.

8.1.4. У разі невиконання обґрунтованих вимог Користувача щодо відключення субспоживачів Власник мереж відшкодовує завдані ним збитки іншим суб'єктам відповідно до законодавства України.

8.1.5. На підставі складеного акта про пломбування Власник мереж відповідає за збереження розташованих на його об'єктах засобів обліку, які належать Користувачу або іншим суб'єктам, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а також за збереження відповідних пломб (відбитків їх тавр), установлених на розрахункових приладах обліку.

8.2. Відповідальність Користувача:

8.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням терміну, визначеного відповідним додатком до цього Договору, Користувач сплачує Власнику мереж пеню у розмірі _________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8.2.2. Підпункт 8.2.2 додатка 2 вилучено

8.3. Форс-мажорні обставини

8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________,

що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.

Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин непереборної сили.

 

9. Відносини з постачальником електричної енергії

 

9.1. Власник мереж зобов'язаний припинити надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж на вимогу постачальника електричної енергії.

9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Користувача у термін, встановлений договором про постачання електричної енергії, укладеним між постачальником та Користувачем.

9.3. Пункт 9.3 додатка 2 вилучено

9.3. Власник мереж зобов'язаний не допускати безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж, а також відшкодовувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Власника мереж.

 

10. Інші умови

 

10.1. За наявності в Сторін суміжних електроустановок межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".

10.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Власника мереж, під час яких електроустановки Користувача будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.

10.3. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

10.4. Цей Договір укладається на строк до _________________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством. У разі переходу права власності (права господарського відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи цей Договір втрачає чинність.

10.5. Додатки до цього Договору "Однолінійна схема", "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін", "Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж", "Довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період", "Акт прийому-здачі наданих послуг", "Кошторис обґрунтованих витрат" є невід'ємними частинами цього договору.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

10.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий - у Користувача.

 

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

 

Власник мереж:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Користувач:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

тел.: __________________ 

 

тел.: __________________ 

М. П.

 _______________________________________

                          (підпис, П. І. Б.) 

М. П.

 _______________________________________

                            (підпис, П. І. Б.) 

 

____________ 200_ року 

 

____________ 200_ року