Договір про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

Дата розміщення на сайті: 11.06.2015

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про тимчасове постачання електричної
енергії без засобів обліку
N ____________
 
___________________                                                                                                        ________________

                              (місце укладення)                                                                                                               (дата)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування суб'єкта господарської діяльності)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії _____________________________________________________________________далі - Постачальник),

 в особі _____________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 що діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________________,

(довіреність або установчі документи Постачальника)

 та _________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування, організаційно-правова форма споживача)

 що здійснює діяльність на підставі _____________________________________________________________________________________________

(установчі документи споживача)

 (далі - Споживач), в особі _____________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 що діє на підставі ____________________________________________________________________________________________________________

(довіреність або установчі документи Споживача)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

(далі - Сторони), уклали цей договір  про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку (далі - Договір) з метою забезпечення електричною енергією струмоприймачів Споживача, встановлених:________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, (місцезнаходження Споживача та місце встановлення                     струмоприймачів Споживача)

Точка продажу електричної енергії встановлюється на: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

1. Предмет Договору

Постачальник постачає   електричну   енергію   Споживачу,   а Споживач  оплачує Постачальнику електричної енергії її вартість та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору та додатками до нього, що є його невід'ємними частинами.

 

2. Зобов'язання Сторін

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань,  що не обумовлені цим  Договором,  Сторони  зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

2.1. Постачальник електричної енергії зобов'язується:

2.1.1. Виконувати умови цього Договору.

2.1.2. Постачати Споживачу електроенергію як різновид  товару протягом ___________ діб в обсязі _______ кВт.год,  при потужності згідно з технічними  даними  та  режимом  роботи  електроустановок Споживача.

Технічні дані та режим роботи електроустановок

------------------------------------------------------------------

№ з/п
Назва струмоприймача
Номінальна потужність (за паспортом), кВт
Категорія надійност
Режим роботи: год.;
дні тижня
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Споживач зобов'язується:

2.2.1. Виконувати умови цього Договору.

2.2.2. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії на рівні, що не перевищує _____________ кВт потужності.

2.2.3. Здійснити попередню оплату вартості електроенергії в сумі ___________ за __________ кВт·год. за тарифом ___________ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.

2.2.4. Здійснювати в розмірі, визначеному згідно з кошторисом Постачальника (електропередавальної організації) або основного споживача, попередню оплату за тимчасове підключення електроустановок Споживача до діючої електричної мережі та за відключення його електроустановок від електричної мережі після закінчення строку безоблікового користування електричною енергією.

2.2.5. Уживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання загрозі життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) електропостачання.

2.2.6. Забезпечити письмове звернення до Постачальника за 2 робочих дні до закінчення терміну дії Договору у разі виникнення необхідності продовжити дію Договору. Строк продовження терміну дії Договору не може перевищувати строк, визначений підпунктом 2.1.2 цього Договору.

2.2.7. При закінченні терміну дії Договору Споживач відключається від електромережі без попередження.

2.2.8. Представити електропередавальній організації (основному споживачу) протокол вимірювання тимчасового контуру заземлення (у випадках підключення електроустановок, які вимагають захисного заземлення відповідно до умов експлуатації цих електроустановок).

2.2.9. Забезпечувати допуск представників Постачальника до перевірки потужності електрообладнання та режиму його роботи в будь-який час доби на відповідність зазначеним у Договорі даним.

2.3. Сторони зобов'язуються укласти додатково договори, передбачені законодавством України та Правилами користування електричною енергією, у разі обґрунтованої присутності у процесі забезпечення Споживача електричною енергією третьої Сторони (основного споживача, електропередавальної організації).

 

3. Умови підключення до діючої електричної мережі

 

3.1. Точка підключення електрообладнання до електричної мережі:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Для підключення необхідно

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

(монтаж комутаційного апарата, кабелю тощо)

3.3. Відповідальною особою за стан електрообладнання та безпеки праці при використанні електроенергії в електроустановці Споживача є

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

згідно з _______________________________________ Споживача від "___" ____________ 20_ року

(назва та реквізити розпорядчого документа Споживача)

3.4. Монтажні роботи виконані відповідно до пункту 3.2 згідно з наведеною схемою:

межа балансової належності Сторін встановлюється на

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________,

межа експлуатаційної відповідальності Сторін встановлюється на:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Власник електромережі:

Погоджено ___________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

М. П.

3.5. Електроустановки допущені в експлуатацію

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові інженера-інспектора)

3.6. Документ про проведену попередню оплату:

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

 3.7. У разі порушення Споживачем пунктів 3.1 - 3.2 Постачальник має право відключити Споживача від електромережі без попередження.

 

4. Обов'язкові додатки до Договору

 

4.1. Рішення місцевих органів самоврядування щодо проведення Споживачем певного виду діяльності на певній території (у певному місці);

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (за наявності);

4.3. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (за наявності);

4.4. Технічний паспорт на електрообладнання, яке планується підключити до електричної мережі;

4.5. Технічні умови на електропостачання (у разі необхідності приєднання струмоприймачів з сумарною потужністю в кожній точці приєднання >5 кВт);

4.6. Протоколи вимірів згідно з "Правилами устройства электроустановок";

4.7. Кошторис вартості послуг, які надаються Споживачу.

 

5. Строк дії Договору

 

Цей Договір діє до ________________________.

 

 

Термін дії Договору продовжено до 

Заява Споживача 

Споживачем проведено попередню оплату електричної енергії 

Повідомлення про оплату 

дата 

сума, грн. 

за обсяг, кВт·год. 

тариф 

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продовження терміну дії засвідчується печаткою Постачальника, сума проведеної попередньої оплати засвідчується печаткою Споживача)

 

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

Постачальник:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Споживач:

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

_______________________________________

(підпис, П. І. Б.)

 

_______________________________________

(підпис, П. І. Б.)

 

____________ 200_ року

 

М. П. 

 

____________ 200_ року

 

М. П.