Календарний план розміщення інформації на 2019 рік ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

У загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів https://stockmarket.gov.ua (надалі – база даних НКЦПФР) або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на веб-сайті ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"(далі –Товариство) https://www.chernigivoblenergo.com.ua (надалі –веб-сайт Товариства) інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства України, крім особливої інформації 

Вид інформації,
документів та повідомлень

Місце
розміщення

Строки
розміщення

1

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

база даних НКЦПФР,
веб-сайт Товариства

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів

2

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій)

веб-сайт Товариства

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів

3

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

веб-сайт Товариства

протягом 2 робочих днів після їх отримання Товариством

4

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів протягом

веб-сайт Товариства

не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів

5

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

веб-сайт Товариства

не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення зборів

6

Інформація про підсумки голосування на загальних зборах

веб-сайт Товариства

протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів

7

Регулярна (річна) інформація про емітента за 2018 рік

база даних НКЦПФР,
веб-сайт Товариства

не пізніше 30.04.2019р.