ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 25 липня 2016 року

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє Вас, що, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» відбудуться 25 липня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 липня 2016 року з 08.00 год. до 09.30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.07.2016р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 липня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча (Горького), буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів, – Колениченко В.О. (юрисконсульт відділу правового забезпечення).

25 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://chernigivoblenergo.com.ua

 

 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

 

1.          Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.          Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

3.          Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

4.          Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.

5.          Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

6.          Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

7.          Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

8.          Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

9.          Про затвердження нової організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.       Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання (призначення) окремих працівників ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та особливостей їх роботи.

11.       Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року.

 

Телефон для довідок: (0462) 654587.

 

ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1.        Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”, з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», призначених на 25.07.2016р.

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії;

- Гордієнко Юлія Дем'янівна - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 25.07.2016р.

 

2.        Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.

 

3.        Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

3.1. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

-              час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-              час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-              час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-              для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

-              усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-              голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-              бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-              обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

-              бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-              бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-              бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-              допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-              особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).

-              у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.

-              позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.

-              на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

-              з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-              протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

 

4.        Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.

4.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 14.04.2016 року.

 

5.        Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

5.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016 р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

5.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.07.2016 р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 р.

 

6.        Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

6.1. Обрати членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

- Ткач Володимир Іванович – член Правління;

- Мінаєв Дмитро Іванович – член Правління, Заступник Голови Правління;

- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;

- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

6.2. Повноваження новообраних членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

 

7.        Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

7.1. Обрати Ткача Володимира Івановича на посаду Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

7.2. Вважати повноваження Ткача Володимира Івановича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

 

8.        Про затвердження умов та укладення трудових договорів з Головою та членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

8.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із Головою та членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

8.2. Доручити Голові Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» укласти та підписати від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» трудові договори (контракти) з новообраними Головою та членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

 

9.        Про затвердження нової організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

9.1. Внести зміни до організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.

9.2. Затвердити організаційну структуру ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

9.3. Вважати затверджену організаційну структуру ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції такою, що набуває чинності 25.07.2016 року.

9.4. На період до внесення змін до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», внесення змін до організаційної структури ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» здійснювати виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

9.5. Працівники ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (а саме: начальник фінансово-економічного управління, працівники економічного відділу, працівники фінансового відділу), приймаються на роботу та звільняються, притягаються до дисциплінарної відповідальності, виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Умови праці та умови оплати праці зазначених в цьому пункті працівників ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», які прямо або опосередковано підпорядковані Заступнику Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», також визначаються та змінюються виключно за попереднім письмовим погодженням із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

9.6. Зобов’язати головного бухгалтера ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (або особу, що виконує обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») надавати на запити Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (або начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») будь-яку наявну в бухгалтерії інформацію, без будь-якого додаткового погодження. Інформація має бути надана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

 

10.     Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання (призначення) окремих працівників ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також затвердження умов трудових договорів з окремими працівниками ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та особливостей їх роботи.

10.1. Відкликати Гордієнко Юлію Дем’янівну з посади Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.2. Вважати повноваження Гордієнко Юлії Дем’янівни на посаді Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що припинені з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року.

10.3. Відкликати Спанчака Василя Семеновича з посади начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.4. Вважати повноваження Спанчака Василя Семеновича на посаді начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що припинені з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 року.

10.5. Обрати (призначити) Гордієнко Юлію Дем’янівну (паспорт серії АЕ015802, виданий 14 травня 1996 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 2885807326) Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.6. Вважати повноваження Гордієнко Юлії Дем’янівни в якості Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 р. рішення про її обрання (призначення).

10.7. Затвердити умови трудового договору із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Гордієнко Юлією Дем’янівною.

10.8. Доручити Голові Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» трудовий договір із Заступником Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Гордієнко Юлією Дем’янівною.

10.9. На період до внесення змін до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», призначення (обрання), звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» здійснювати виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Умови праці та умови оплати праці Заступника Голови Правління з фінансових питань ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» змінюються виключно рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.10. Обрати за сумісництвом Спанчака Василя Семеновича (паспорт: серії КВ № 906339, виданий 05 квітня 2002 року Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний номер: 3113323557) начальником фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

10.11. Вважати повноваження Спанчака Василя Семеновича в якості начальника фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що набувають чинності з моменту прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 25.07.2016 р. рішення про його обрання.

10.12. Затвердити умови трудового договору з начальником фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Спанчаком Василем Семеновичем.

10.13. Доручити Голові Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» трудовий договір з начальником фінансово-економічного управління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Спанчаком Василем Семеновичем.

 

11.     Прийняття рішення про затвердження (схвалення, погодження) правочинів та документів, які оформлювались та підписувались від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року.

11.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі правочини та документи, які оформлювались та підписувались тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління/Заступником Голови Правління та тимчасово виконуючою обов’язки Фінансового директора/тимчасово виконуючою обов’язки Заступника Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з 27.05.2016 року до 25.07.2016 року (включно).